Konto dla wpłat : 
Santander Bank Polska S. A.
68 1090 1900 0000 0001 1008 0778
Nasz adres : 
ul. Mieszka I 80/alejka numer III 71-011 Szczecin

Opisy i oszacowania nieruchomości

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin – Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Grążawski w Szczecinie działając na podstawie tytułu wykonawczego Wyrok Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Wydział VI Karny z dnia 20.09.2021 sygn.akt VI K 983/19 zawiadamia, że na wniosek wierzyciela KK Wind Solutions Polska sp. z o.o. zam. 70-847 Szczecin, ul. Goleniowska 62 przystąpił do opisu i oszacowania nieruchomości – lokalu niemieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość (garaż wielostanowiskowy – miejsca postojowe) położony w miejscowości Szczecin przy ul. Kazimierska 1/G5 posiadający założoną księgę wieczystą w X Wydziale Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie o numerze SZ1S/00211365/0, należący w udziale 394/10000 do dłużnika Wojtyła Marek Jan.
Protokół z opisu i oszacowania wyżej wymienionej nieruchomości zostanie sporządzony w dniu 14.11.2023 r. o godz. 12:00 w kancelarii komornika.
Wobec powyższego na podstawie art. 945 kpc

w z y w a m

wszystkie osoby, które roszczą sobie prawa do tej nieruchomości i przedmiotów razem z nią zajętych, aby zgłosiły swoje prawa przed ukończeniem opisu. Nie ujawnienie swoich praw przez osoby trzecie przed zakończeniem opisu nie powoduje ich utraty w tym stadium postępowania egzekucyjnego.