Konto dla wpłat : 
Santander Bank Polska S. A.
68 1090 1900 0000 0001 1008 0778
Nasz adres : 
ul. Mieszka I 80/alejka numer III 71-011 Szczecin

UWAGA : dnia 02.05.2024 kancelaria będzie nieczynna

_____________________________

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym Szczecin-Prawobrzeże i Zachód w Szczecinie Piotr Grążawski objął kancelarię po Komorniku Sądowym Dariuszu Matoszko.
Adres kancelarii, numer rachunku bankowego, numery telefonów i adres e-mail pozostały bez zmian.

Wszelkie sprawy, które trafiają do naszej kancelarii,  są rozpatrywane indywidualnie, zwracając uwagę, przede wszystkim na interes wierzyciela oraz trudne położenie dłużnika. Kierujemy się dewizą, rzetelnego wysłuchania i usatysfakcjonowania obu stron z przeprowadzonego postępowania.

Wiedząc, że Komornik Sądowy jest funkcjonariuszem publicznym działającym na podstawie przepisów prawa oraz wykonując przewidziane ustawą zadania, kierujemy się dobrem wymiaru sprawiedliwości oraz interesem publicznym. Zawsze pozostajemy w stałym kontakcie z wierzycielem, jak również z dłużnikiem.

W realizacji zleconych spraw egzekucyjnych, nasza kancelaria  używa pakiet elektronicznych narzędzi, pozwalających na szybkie pozyskanie informacji o majątku dłużnika jak również jego zabezpieczenie dla celów realizacji egzekucji sądowej:

e-US – e-Urząd Skarbowy umożliwia załatwienie wielu spraw online związanych z egzekucją sądową ( np. zapytań o dłużnika, zajęć oraz uchyleń tych zajęć nadpłaconego podatku dochodowego przez dłużników).
EKW – Elektroniczne Księgi Wieczyste. Umożliwia dostęp elektroniczny do księgi wieczystej, wyszukiwania nieruchomości będących własnością dłużnika oraz dokonywania wpisów wieczystoksięgowych.
OGNIVO 2.0 – system umożliwiający skierowanie elektronicznego zapytania o rachunki bankowe dłużnika w bankach komercyjnych oraz spółdzielczych a także dokonanie elektronicznego zajęcia wierzytelności rachunku bankowego.
CEPiK 2.0 – dostęp do systemu umożliwiającego ustalenie drogą elektroniczną samochodów zarejestrowanych na dłużnika.
 EPU– Elektroniczne Postępowanie Upominawcze. System umożliwiający obsługę spraw przez e-Sąd, pobieranie elektronicznych wniosków i nakazów.
CEIDG – Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Sprawdzanie czy dłużnik prowadzi działalność gospodarczą.

ZUS PUE– możliwość skierowania elektronicznego zapytania do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych celem ustalenia miejsca pracy dłużnika i zajęć świadczeń emerytalnych.